Logotyp Curie
Personer grupparbetar och pratar med varandra

Bild: DepositPhoto

Djurförsöks­etisk nämnd – vilka ansökningar ska du godkänna?

Aktivitetens inriktning: Diskutera etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Ämne: Naturkunskap

Den som vill utföra djurförsök i Sverige måste ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd. Den består av både forskare och representanter från intresseorganisationer. Det är den djurförsöksetiska nämnden som bedömer ansökningar och tar beslut om vilka försök som får genomföras. I den etiska bedömningen väger nämnden nyttan av forskningen mot det eventuella lidande som djuren kan utsättas för i försöket.

Nu ska du tänka dig att du sitter en djuretisk nämnd. Du ska ta ställning till några ansökningar och motivera ditt ställningstagande. Därefter tar du reda på vad en djurförsöksetisk nämnd faktiskt beslutade i just det ärendet.

Gör så här

Tänk dig att du är en ledamot i en djurförsöksetisk nämnd. Ditt uppdrag är att bedöma och fatta beslut om vilka djurförsök som ska få genomföras. Följande kriterier måste du ta hänsyn till när du gör din bedömning:

  • Värdet av försöket måste vara större än lidandet djuren kan utsättas för.
  • Resultatet av djurförsöket måste leda till något som gynnar många människor i samhället.
  • Det får inte finnas andra alternativa metoder som ger samma resultat som djurförsöket.

Om du bedömer att en ansökan uppfyller ovanstående krav, kan det vara motiverat att godkänna den.

  1. I dag ska du ta ställning till fyra ansökningar där alla vill använda sig av djurförsök. Läs igenom dem. Stäm av mot kriterierna. Gör en etisk bedömning. Fatta ett beslut, godkänna eller ej.
  2. Sammanfatta din bedömning efter varje ansökan. Motivera ditt ställningstagande.
  3. Ta sedan reda på hur de djuretiska nämnderna resonerade. Mer om hur djurförsöksetiska nämnden arbetar.

Följande ansökningar ska du ta ställning till

Ansökan 1

Syftet med vårt försök är att undersöka varför vissa honkatter inte blir dräktiga. Djurförsöket handlar om att ta reda på varför vissa katter inte blir dräktiga, trots att de löper normalt och som parar sig. Djurförsöket kommer ske på honkatter som kommer att utsättas för måttligt lidande. Vi vet inte om det finns alternativa metoder.

Ansökan 2

I vårt försök vill vi ta fram ett botemedel mot diabetes. Djurförsöken sker på destinationsuppfödda möss där 10 procent kommer att utsättas för avsevärt lidande, övriga 90 procenten utsätts för visst lidande. Diabetes finns i både rika och fattiga länder, och är den sjukdom som ökar snabbast i världen. Diabetes leder till blodsockerhalten blir för hög vilket på sikt är ett livshotande tillstånd. Det finns inga alternativa metoder.

Ansökan 3

Syftet med vårt försök är att ta fram foder som får travhästar att springa snabbare. Försöket går ut på att forska fram ett foder som travhästar föredrar och som ger bättre prestationsförmåga. Försöksdjuren är travhästar som eventuellt kommer att utsättas för visst lidande. Det finns alternativa metoder, men det är för dyra för oss.

Ansökan 4

Syftet med vår forskning är att söka botemedel mot medfödda hjärtfel genom djurförsök på grisar. Ett barn av hundra föds med någon form av hjärtfel. Blodcirkulationen kring hjärtat på grisar liknar människans, därför är grisar ett lämpligt försöksdjur. En del av grisarna i försöken kommer att utsättas för avsevärt lidande. Inga alternativa metoder finns.

Fördjupning

  • Ta reda på mer hur de djuretiska nämnderna arbetar. Sök på Jordbruksverkets hemsida.
  • Ta även reda på vad det finns för kritik mot de djuretiska nämnderna. Sök på Djurens rätts hemsida.

https://djurforsok.info/1146.html