Logotyp Curie
Tecknad bild med person som visar diagram på whiteboard för klasskompisar

Bild: DepositPhoto

Undersök attityder och kunskaper om djurförsök

Aktivitetens inriktning: Analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder

Ämne: Samhällskunskap

Den här aktiviteten handlar om att genomföra en egen liten undersökning av kunskaper och föreställningar om djurförsök. Resultatet av en sådan undersökning kan leda till en hel del intressanta slutsatser. Arbeta gärna i par.

Gör så här

  1. Välj vad ni vill ta reda på. Gör en uppställning på ett antal teser som ni vill ta reda på. Till exempel: Vad kan de? (frågor om definition, vilka djur som används, regler som finns osv.) Vilka åsikter har de? (vad tycker du om … är det rätt att … osv) Moraliska ställningstaganden (skulle du kunna tänka dig att … osv) Grundar de sina åsikter på fakta? Hur många ska ni fråga? Ska ni fråga elever på skolan eller människor utanför skolan?
  2. Formulera frågorna. Arbeta fram ett antal frågor till enkäten. Ta inte med för många frågor. Var noga med hur ni formulerar frågorna. Ger frågorna svar på det ni vill ha reda på? Är det lätt att sammanställa svaren? Sträva efter att ställa raka frågor som det går att svara ja eller nej på. Det underlättar sammanställningen.
  3. Genomför undersökningen. Genomför själva undersökningen på ett slumpmässigt urval på skolan i eller i närområdet. Försöka att få en balans mellan kön och ålder så att underlaget blir så brett som möjligt. Frågorna besvaras anonymt. Notera dock ålder och kön på de som deltar.
  4. Sammanställ enkäten. Samla alla svar på en enkät så att ni får en samlad bild av svarsunderlaget. Förtydliga sammanställningen: Hur många svarade? Fördelning, kvinnor/män. Hur fördelade sig svaren?
  5. Tolka och dra slutsatser av resultatet. Vilka slutsatser kan ni dra av resultatet? Vad innebär resultatet? Vad kan det finnas för orsaker till att resultatet visar det här? Finns det några områden som ni anser mer anmärkningsvärda än andra, kanske förslag på vad man kan göra för att förändra. Jämför med Vetenskapsrådets undersökning.
  6. Presentera undersökningen och resultatet. Sammanställ en presentation där ni redogör för ert arbetssätt (hur ni gick tillväga när ni tog fram frågeställningarna), hur undersökningen genomfördes (antal svarande, antal som inte svarade, när, var osv), resultatet av undersökningen (utfallet av svaren) och de slutsatser som ni drar av undersökningen. Presentera gärna in underlagen i diagram.

Vetenskapsrådet gjorde 2018 en attitydundersökning för att ta reda på allmänhetens inställning till djurförsöksfrågor. Drygt hälften av de som svarade anser att djurförsök är acceptabelt i medicinsk forskning. I fördjupande följdfrågor sa närmare åtta av tio att de accepterar djurförsök i vissa sammanhang.

Den svenska allmänhetens inställning till djurförsök 2018 var ungefär samma som 2008, då en liknande undersökning gjordes.

https://djurforsok.info/1154.html