Logotyp Curie
Kille sitter framför stor skärm och letar fakta

Bild: DepositPhoto

Hur går ett djurförsök till?

Aktivitetens inriktning: Utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas.

Ämne: Naturkunskap

Den forskning som bedrivs med hjälp av djurförsök utgår från ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det är forskarnas uppgift att utveckla experimenten och tolka resultaten. Tillsammans med laboratorieteknikerna genomför de också försöken. En stor del av forskarnas vardag innehåller möten, planering av försök och insamling av ny kunskap.

Men hur går egentligen ett djurförsök till och hur resonerar forskarna kring de resultat som djurförsöken ger? Det ska du ta reda på i den här aktiviteten.

Gör så här

På djurförsök.info finns en mängd beskrivningar av hur djurförsök går till, syftet med forskningen, vilka djur som används och vilka resultat som djurförsöken har lett till.

  1. Här på sajten presenteras projekt för många av de djur som forskarna använder. Leta reda på ett exempel på ett forskningsprojekt där forskare har använt djur.
  2. Välj ett konkret forskningsprojekt. Läs och sammanfatta det med hjälp av nedanstående rubriker.
  3. Redovisa det du kommer fram till i muntlig eller skriftlig form.

Syftet

Vad är det forskarna vill ta reda på? Vad är det de vill åstadkomma med försöket?

Metod

Vilken metod använder forskarna? Vad gör de med djuren för att uppnå sitt forskningresultat?

Resultat

Vilket resultat gav djurförsöket? Hur används resultatet av försöket?

Slutsatser och konsekvenser

Vilka gynnas av resultatet? På vilket sätt skulle samhället tjäna på forskningen? Vem förlorar på det?

Egen reflektion

Vad anser du om djurförsöket och dess resultat? Motivera ditt ställningstagande.

Arbeta vidare

  • Läs mer om etik vid djurförsök och diskutera frågorna i mindre grupper:
  • Hur behandlas djuren?
  • Hur används djuren i försök?
  • Hur förhåller sig forskarna till djurens lidande?
  • Vad anser du själv om hur djuren behandlas och hur de används i forskningen?
  • Hur tänker ni kring det lidande som djuren upplever i relation till den nytta de bidrar med i forskningen?

https://djurforsok.info/1140.html