Logotyp Curie
Två elever jobbar tillsammans framför en laptop

Bild: DepositPhoto

Vad tycker du och vad säger lagen?

Aktivitetens inriktning: Lär dig mer om lagar kring djurförsök

Ämnen: Naturkunskap/religion/samhällskunskap

Får man utföra djurförsök lite som man vill? Är det ok att djuren lider i onödan?
När man pratar om djurförsök kan det vara intressant att ta reda vad som egentligen gäller, vad som står i lagen. Här får du möjlighet att ta ställning till ett antal påståenden och sedan kolla upp vad lagen säger.

Gör så här

  1. Du får ett antal påståenden. Fundera på vad du själv tycker om dem? Håller du med eller inte?
  2. Jämför sedan din egen åsikt med vad lagen säger. Vad är det som skiljer? Hur tänker du kring det? Hur resonerar du kring de lagar som finns? Är de för stränga eller för vaga?
  3. Diskutera i mindre grupper kring de påståenden som väcker mest åsikter och intresse.

Nej säger lagen. Sverige har en av de mest strikta djurskyddslagstiftningarna i Europa. Enligt rådande svensk och europeisk djurskyddslagstiftning får djurförsök användas endast om forskningssyftet inte kan uppnås med andra metoder.

Nej det är förbjudet att sälja djurtestad kosmetika i hela EU. Man får inte utföra tester och man får inte heller sälja produkter som är testade på djur. Det finns andra metoder för att testa dessa produkter.

Nej, försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande enligt lagen. Försöken anses befogade om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

Nej så är det inte. I Sverige har vi haft lag på etisk prövning av djurförsök sedan 1979. Etisk prövning av djurförsök är nu obligatoriskt för alla EU-länder. Här ligger Sverige redan långt framme. Med de nya reglerna inrättas också en central djurförsöksetisk nämnd.

Nej säger lagen. Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder.

Nej, det stämmer inte. I den svenska djurskyddslagen får djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ ges skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ges möjlighet att bete sig naturligt. Lagens syfte är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.

Ja, så är det. Svensk och internationell lagstiftning kräver att nya läkemedel testas på djur innan de prövas på människor.

Nej. Eftersom Sverige är medlem i EU är vi bundna att följa bestämmelserna om djurförsök i Europarådkonventionen och i EU-direktiv.

Nej det är förbjudet. Ingrepp på människoapor, som schimpanser, gorillor och orangutanger, förbjöds under 2013. Det får inte så stor praktisk betydelse eftersom människoapor inte används i europeisk forskning, enligt den europeiska definitionen. I Sverige har det inte gjorts några ingrepp på människoapor på flera decennier. Däremot används människoapor ibland i beteendeförsök, vilket räknas som djurförsök enligt den svenska definitionen.

https://djurforsok.info/1136.html