Logotyp Curie

Alternativa metoder

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Detta kallas ofta 3R efter engelskans replace, reduce och refine.

Målsättning: minska antalet djurförsök

Användningen av djurförsök i forskningen regleras inom EU i ett särskilt direktiv. Den svenska lagstiftningen, liksom andra EU-länders lagstiftning, är anpassad till direktivet. Inom EU finns en uttalad målsättning om att antalet djurförsök ska minska. Men inte bara politiker vill reducera antalet djurförsök, forskare försöker också hitta nya sätt att arbeta på. De vill inte heller använda fler djur än nödvändigt. Utöver de etiska aspekterna är djurförsök dyra och tidskrävande.