Logotyp Curie

Statistik: Hur många djur?

I den svenska definitionen av försöksdjur räknas många fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. Det leder till olika siffror och det är viktigt att komma ihåg när man jämför den svenska statistiken med andra länders eller EU:s statistik.

Enligt den europeiska definitionen av vad som är ett försöksdjur användes 274 000 djur i Sverige år 2018. Vissa djur användes i mer än ett försök och därför är det antalet användningar som räknas när Jordbruksverket tar fram statistik. Det totala antalet användningar var 274 655. Det är ungefär 50 000 färre användningar än året innan.

– Det kan variera såhär mellan åren. Det kan räcka med att det görs några forskningsstudier extra där det används många djur under ett år och då blir det sådana skillnader, säger Per E Ljung, handläggare på Jordbruksverket som är den myndighet som varje år sammanställer statistiken.

Olika definitioner i Sverige och EU

Svensk och europeisk definition av vad som är ett försöksdjur skiljer sig åt. Enligt den europeiska definitionen är ett försöksdjur ett djur som genomgår ett ingrepp i vetenskapligt syfte. Den svenska definitionen av försöksdjur baseras på syftet med försöket och räknar in många fler djur i begreppet än vad den europeiska definitionen gör, till exempel djur i vissa beteendestudier.

Utöver den europeiska definitionen användes drygt 5 500 000 djur i Sverige år 2018; 99 procent av dem var fiskar. Den största delen av dessa utgörs av provfisk, vilket görs för att bedöma fiskbestånden i vattendragen.

I statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfisk.

Enligt svensk definition av försöksdjur finns årlig statistik för Sverige samlad sedan 1982 och enligt både svensk och europeisk definition sedan 1990.

Diagram: Försöksdjur i Sverige

Stapeldiagram visar att användningen minskat i Sverige åren 2016-2018

Antal försöksdjur inom EU

Varje år rapporterar alla medlemsländer i EU in statistik över använda försöksdjur. Under 2017 rapporterade länderna tillsammans in 9,58 miljoner användningar av djur för vetenskapliga ändamål. Drygt två tredjedelar av användningen gjordes inom forskning medan nästan var fjärde användning var för att uppfylla krav i lagstiftningen. Lagstadgad användning kan till exempel handla om krav på tester av ett läkemedels giftighet.

Möss, fiskar, råttor och fåglar utgjorde tillsammans mer än 92 procent av det totala antalet djur i EU.

Djurens lidande räknas

Forskaren ska själv bedöma försöket i efterhand och ange om svårhetsgraden varit ringa, måttlig, avsevärd eller terminal. Terminal betyder att djuret sövts, genomgått försök och därefter avlivats utan att först ha vaknat. Forskarna i Sverige rapporterade 25 492 användningar med avsevärd svårhetsgrad under 2018. Det motsvarar nio procent och är en minskning jämfört med 2017.

– Svårhetsgraden är viktig att veta eftersom djurens lidande är centralt, säger Per E Ljung.

Vanligaste djuren i Sverige och EU

Den svenska definitionen av vad som räknas som försöksdjur är bredare än EU:s. Fiskar, möss och råttor är de vanligaste försöksdjuren i Sverige. I EU utgör möss, fiskar, råttor och fåglar utgjorde tillsammans mer än 92 procent av det totala antalet djur.

Antal försöksdjur som använts 2018 i Sverige enligt EU:s definition

Fiskar

Zebrafisk: 36 476 (13,3%)
Övriga fiskar: 25 539 (9,3%)

Fåglar

Tamhöns: 1 153 (0,4%)
Övriga fåglar: 10 625 (3,9%)

Gnagare

Mus: 173 998 (63,4%)
Råtta: 15 438 (5,6%)
Marsvin: 623 (0,2%)
Hamster: 39 (0,01%)
Övriga gnagare: 181 (0,07%)

Groddjur

Rana spp: 2 (0,0007%)
Klogrodor: 298 (0,1%)
Övriga groddjur: 2 538 (0,9%)

Hardjur

Kanin: 1 738 (0,6%)

Hovdjur

Hästar, åsnor: 146 (0,05%)
Svin: 1 579 (0,6%)
Får: 46 (0,02%)
Getter: 261 (0,1%)
Nötkreatur: 2 394 (0,9%)

Kräldjur

Kräldjur: 529 (0,2%)

Primater

Krabbmakak: 10 (0,004%)
Rhesusmakak: 10 (0,004%)

Rovdjur

Katt: 4 (0,002%)
Hund: 531 (0,2%)
Övriga rovdjur: 237 (0,1%)

Övriga däggdjur

Övriga däggdjur: 260 (0,1%)

Om statistiken:

Detta är den senaste statistiken som finns tillgänglig hos Jordbruksverket (januari 2022).

I statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfisk.

Procent av totala antalet försöksdjur enligt EU:s definition inom parentes.

https://djurforsok.info/742.html