Logotyp Curie
Öringar i ett akvarium

Provfiske räknas som djurförsök i Sverige, eftersom den svenska definitionen av vad som klassas som djurförsök är bredare än EU:s. Foto: Johan Winborg

Statistik: Hur många djur?

Vad som är ett försöksdjur i Sverige, övriga EU och andra delar av världen skiljer sig åt. I Sverige är definitionen bredare. Fler djur räknas in. Detta är viktigt att tänka på när man jämför olika länders statistik.

I den svenska definitionen av försöksdjur räknas många fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. Det är viktigt att komma ihåg när man jämför den svenska statistiken med andra länders eller EU:s statistik.

Inom EU menar man att djurförsök är när man utsätter djur för lidande i vetenskapligt syfte. Lidandet behöver dock inte vara ”stort”. Även enstaka nålstick räknas som lidande.

I Sverige behöver djur inte lida alls för att vi ska tala om djurförsök. Till exempel räknas det som djurförsök att enbart sätta sändare på levande, vilda djur för att kunna följa deras rörelser och beteenden i naturen. Eftersom sändarna finns där i ett forskningssyfte handlar det enligt svensk definition om djurförsök.

I Sverige räknas även avel av vissa djur under vissa förhållanden som djurförsök. Samma sak gäller för provfiske, som görs för att bedöma hur mycket fisk det finns i olika vattendrag.

Enligt EU:s definition registrerades 268 203 användningar av försöksdjur i Sverige 2021. (Den senast tillgängliga statistiken.) Men lägger man till provfisket ökar faktiskt antalet användningar med flera miljoner.

Siffrorna kan variera från år till år

Det var enligt den europeiska definitionen, knappt 6 000 färre användningar av försöksdjur i Sverige 2021 jämfört med 2020, men ungefär 8 000 fler användningar än 2019.

Siffrorna kan variera mellan åren. Det kan räcka med att det görs några forskningsstudier extra där det används många djur under ett år. Då kan det bli rätt stora skillnader.

Trenden är ändå att antalet försök på levande djur minskar.

I Sverige har vi fört statistik över användningen av försöksdjur sedan 1982. Sedan 1990 är statistiken uppdelad enligt både den svenska definitionen och EU-definitionen.

Hur många djurförsök görs det inom EU?

Med den europeiska definitionen av vad som räknas som djurförsök ser statistiken ut så här:

2017 rapporterade EU-länderna gemensamt in 9,58 miljoner användningar av djur för vetenskapliga ändamål. Drygt två tredjedelar av försöken gjordes inom forskningen. Andra försök gjordes bland annat för att lagar i de olika länderna krävde det. Ett exempel på en sådan lagstadgad användning kan vara krav på tester av läkemedel.

De vanligaste försöksdjuren är gnagare och fiskar

Inom både Sverige och EU är möss, fiskar och råttor de vanligaste försöksdjuren.

Varje forskare ska själv bedöma om djurförsöket varit ringa, måttligt, avsevärt eller terminalt. (Med terminalt menas att djuret har sövts, använts i försöket och därefter avlivats utan att någonsin ha vaknat.)

Svårhetsgraden är viktig att veta eftersom djurens lidande är centralt:

– Målet är ju att minska djurens lidande så mycket som möjligt utan att kompromissa med forskningsresultaten, säger Cecilia Bornestaf, handläggare på Försöksdjursenheten på Jordbruksverket.

Vanligaste djuren i djurförsök i Sverige 2021

Loading...

Diagram: Försöksdjur i Sverige

Totalt antal användningar av försöksdjur i Sverige enligt EU:s definition

Loading...

Antalet användningar av försöksdjur i Sverige 2021 enligt EU:s definition

Fiskar

Zebrafisk: 22 924 (8,5 %)
Lax, öring, röding och harr: 9 299 (3,5 %)
Övriga fiskar: 42 803 (16 %)

Fåglar

Tamhöns: 1 182 (0,4 %)
Övriga fåglar: 5 526 (2,1 %)

Gnagare

Mus: 158 303 (59 %)
Råtta: 15 439 (5,8 %)
Marsvin: 687 (0,3 %)
Hamster: 51 (0,02 %)
Övriga gnagare: 56 (0,02 %)

Groddjur

Rana spp: 0 (0 %)
Klogrodor: 93 (0,03 %)
Övriga groddjur: 1 871 (0,07 %)

Hardjur

Kanin: 2 798 (1 %)

Hovdjur

Hästar, åsnor och korsningar: 416 (0,2 %)
Svin: 1 403 (0,5 %)
Får: 232 (0,09 %)
Getter: 51 (0,02 %)
Nötkreatur: 3 838 (1,4 %)

Kräldjur

Kräldjur: 0 (0 %)

Primater

Krabbmakak: 28 (0,01 %)
Rhesusmakak: 31 (0,01 %)

Rovdjur

Katt: 65 (0,02 %)
Hund: 566 (0,2 %)
Övriga rovdjur: 215 (0,08 %)

Övriga däggdjur

324 (0,1 %)

Om statistiken på denna sida:

Detta är den senaste statistiken som finns tillgänglig hos Jordbruksverket (mars 2023). Procent av det totala antalet försöksdjur enligt EU:s definition syns inom parentes.

I statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfisk.

Fisk från provfiske ingår inte i den här tabellen med statistik. Provfiske är inte djurförsök enligt EU:s definition, utan enbart enligt svensk definition.

https://djurforsok.info/742.html