Logotyp Curie
Öringar i ett akvarium

Provfiske räknas som djurförsök i Sverige, eftersom den svenska definitionen av vad som klassas som djurförsök är bredare än EU:s. Foto: Johan Winborg

Statistik: Hur många djur?

Vad som är ett försöksdjur i Sverige, övriga EU och andra delar av världen skiljer sig åt. I Sverige är definitionen bredare. Fler djur räknas in. Detta är viktigt att tänka på när man jämför olika länders statistik.

I den svenska definitionen av försöksdjur räknas många fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. Det är viktigt att komma ihåg när man jämför den svenska statistiken med andra länders eller EU:s statistik.

Inom EU menar man att djurförsök är när man utsätter djur för lidande i vetenskapligt syfte. Lidandet behöver dock inte vara ”stort”. Även enstaka nålstick räknas som lidande.

I Sverige behöver djur inte lida alls för att vi ska tala om djurförsök. Till exempel räknas det som djurförsök att sätta sändare på levande, vilda djur för att kunna följa deras rörelser och beteenden i naturen. Eftersom sändarna finns där i ett forskningssyfte handlar det enligt svensk definition om djurförsök.

I Sverige räknas även avel av vissa djur under vissa förhållanden som djurförsök, och detsamma gäller för provfiske. Provfiske används för att bedöma hur mycket fisk det finns i olika vattendrag.

Enligt EU:s definition genomfördes 274 655 djurförsök i Sverige 2018. (Den senast tillgängliga statistiken.) Men lägger man till provfisket ökar faktiskt antalet djurförsök med flera miljoner.

Siffrorna kan variera från år till år

Det var, enligt den europeiska definitionen, cirka 50 000 färre djurförsök i Sverige 2018 jämfört med 2017, och ungefär 70 000 färre djurförsök än 2016.

– Siffrorna kan variera mellan åren. Det kan räcka med att det görs några forskningsstudier extra där det används många djur under ett år, och då blir det sådana skillnader, säger Per E Ljung, handläggare på Jordbruksverket som är den myndighet som sammanställer statistik över antalet djurförsök.

Trenden är ändå att antalet försök på levande djur minskar.

I Sverige har vi fört statistik över användningen av försöksdjur sedan 1982. Sedan 1990 är statistiken uppdelad enligt både den svenska definitionen och EU-definitionen.

Hur många djurförsök görs det inom EU?

Med den europeiska definitionen av vad som räknas som djurförsök ser statistiken ut så här:

2017 rapporterade EU-länderna gemensamt in 9,58 miljoner användningar av djur för vetenskapliga ändamål. Drygt två tredjedelar av försöken gjordes inom forskningen. Andra försök gjordes bland annat för att lagar i de olika länderna krävde det. Ett exempel på en sådan lagstadgad användning kan vara krav på tester av läkemedel.

Musen vanligaste försökdjuret i Sverige

Inom både Sverige och EU är möss, fiskar och råttor de vanligaste försöksdjuren.

Varje forskare ska själv bedöma om djurförsöket varit ringa, måttligt, avsevärt eller terminalt. (Med terminalt menas att djuret har sövts, använts i försöket och därefter avlivats utan att någonsin ha vaknat.)

– Svårighetsgraden är viktig att veta eftersom djurens lidande är centralt, säger Per E Ljung.

Diagram: Försöksdjur i Sverige

Stapeldiagram visar att användningen minskat i Sverige åren 2016-2018

Antal försöksdjur som använts 2018 i Sverige enligt EU:s definition

Fiskar

Zebrafisk: 36 476 (13,3%)
Övriga fiskar: 25 539 (9,3%)

Fåglar

Tamhöns: 1 153 (0,4%)
Övriga fåglar: 10 625 (3,9%)

Gnagare

Mus: 173 998 (63,4%)
Råtta: 15 438 (5,6%)
Marsvin: 623 (0,2%)
Hamster: 39 (0,01%)
Övriga gnagare: 181 (0,07%)

Groddjur

Rana spp: 2 (0,0007%)
Klogrodor: 298 (0,1%)
Övriga groddjur: 2 538 (0,9%)

Hardjur

Kanin: 1 738 (0,6%)

Hovdjur

Hästar, åsnor: 146 (0,05%)
Svin: 1 579 (0,6%)
Får: 46 (0,02%)
Getter: 261 (0,1%)
Nötkreatur: 2 394 (0,9%)

Kräldjur

Kräldjur: 529 (0,2%)

Primater

Krabbmakak: 10 (0,004%)
Rhesusmakak: 10 (0,004%)

Rovdjur

Katt: 4 (0,002%)
Hund: 531 (0,2%)
Övriga rovdjur: 237 (0,1%)

Övriga däggdjur

Övriga däggdjur: 260 (0,1%)

Om statistiken på denna sida:

Detta är den senaste statistiken som finns tillgänglig hos Jordbruksverket (september 2022). Procent av totala antalet försöksdjur enligt EU:s definition inom parentes.

I statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfisk.

Fisk från provfiske ingår inte i den här tabellen med statistik.

https://djurforsok.info/742.html