Logotyp Curie

Två sidor av saken: forskningens nytta och djurens moraliska status

När vi försöker ta ställning till djurförsök är det naturligt att börja med att undersöka hur värdefulla djurförsök är.

Hur skulle biologisk och medicinsk kunskap se ut idag om Aristoteles och alla efter honom hade varit mer som Pytagoras, det vill säga om de av moraliska skäl aldrig skulle kunna tänka sig att skada djur för att föra kunskapen framåt?

En möjlighet är att vi hade varit så beroende av djuranvändning för att göra framsteg att vi idag skulle stå och stampa på en närmast antik nivå.

En annan möjlighet är att vi kanske har blivit bekväma och mindre påhittiga ef-tersom djur har setts som en självklar resurs att förfoga över. Ungefär som att vi säkert hade haft bilism även om vi inte hade haft olja. Vi skulle ha kommit på andra, kanske till och med bättre, sätt att ge bilarna bränsle om vi bara hade haft en anledning att se bortom den närmaste resursen.

Det är inte heller lätt att svara på frågan vad vi skulle gå miste om, om vi från och med nu skulle fasa ut användningen av djur i forskningen.

Det exakta mervärdet av att vi använder djur går inte att fastställa, men även de som av etiska skäl är kritiska till djurförsök går i allmänhet med på att djurförsök bidrar till viktig kunskap.

Har djur egna rättigheter?

Men en annan, mer grundläggande fråga att utreda för att kunna ta ställning i djurförsöksfrågan rör djurs moraliska status, det vill säga hur mycket de betyder från moralisk synpunkt. Har de egna rättigheter? Måste vi ta hänsyn till deras intressen och välbefinnande? I så fall hur mycket?

Vissa tänkare har föreslagit att djur precis som människan har grundläggande moraliska rättigheter som vi kränker när vi använder djuren för att gynna oss själva. Det kan liknas vid hur vi anser att människor omfattas av ett slags moraliskt skydd mot att användas på det sätt som vi i dag använder djur, även om nyttan med försöken skulle kunna vara större än priset för dem som är inblandade.

Om detta stämmer spelar det ingen roll hur nyttiga djurförsöken är, de skulle ändå vara fel. Därför måste vi först tänka igenom frågan om djurs moraliska status och därefter ställa oss frågan om denna status är förenlig med att vi använder dem för vetenskapliga ändamål. Och under vilka förutsättningar.

Man skulle kunna säga att forskare som försvarar djurförsök fokuserar mer på försökens värde och endast i liten grad uppmärksammar frågan om djurs moraliska status. Detta är inte konstigt med tanke på vilken slags evidens (vetenskapliga bevis) medicinska och andra naturvetenskapliga forskare har tillgång till. De har god kännedom om hur djur används och har välgrundade uppfattningar om hur forskningen skulle påverkas om vi försökte göra oss mindre beroende av djuranvändning.

Filosofer måste svara på filosofiska frågor

Medicinsk och annan naturvetenskaplig forskning kan däremot inte fastställa vilken moralisk status djuren har. Det är en fråga som till sin natur inte är vetenskaplig utan filosofisk.

Precis som forskare från medicin och naturvetenskap bör upplysa oss alla om hur djurförsök går till, och om vilka vinster och risker djurförsöken för med sig, är det viktigt att moralfilosofer presenterar och förklarar den viktiga och intressanta diskussion som förs om vilken moralisk status djuren har.

Förståelse för båda dessa ingångar är nödvändig för att du och jag själva, på ett välgrundat sätt, ska kunna ta ställning till om djurförsök är berättigade eller inte.

https://djurforsok.info/1439.html

OM TEXTEN: "Etiken kring djurförsök" är skriven våren 2022 av Henrik Ahlenius. Han forskar om psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi vid Stockholms universitet.

TIPS FRÅN REDAKTIONEN: Du får mest ut av texten på den här sidan om du läser hela avsnittet ”Etiken kring djurförsök” på sajten från början till slut, som en samman­hängande text! Vill du skriva ut texten kan du göra det här.