Logotyp Curie

Noggranna inspektioner viktigt för djurhälsan

Inspektörer kommer med jämna mellanrum till djurhusen på universiteten. De kontrollerar att verksamheten lever upp till de regler som är satta och att djurförsöken utförs enligt etiska godkännanden.

Olof Leander har arbetat som djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i drygt 20 år. Han är verksam i Stockholms och Uppsala län och är enligt honom själv den ende i landet som har kontroll av försöksdjursanläggningar som heltidssysselsättning. Men han kan få stöd av länsveterinärer i de båda länen.

– Vi uppfyller kraven i EU:s försöksdjursdirektiv som säger att en tredjedel av alla djurförsöksverksamheter ska kontrolleras under ett år. Det handlar till allra största delen om verksamhet på universiteten. De stora läkemedelsföretagen har minskat sina djurverksamheter i Sverige och när de gör djurförsök här hyr de ofta in sig i den infrastruktur som finns vid universiteten, säger Olof Leander.

Kontroll av att lagar följs

Vid inspektionerna kontrollerar han att djurhållningen följer standard och regelverk och att kraven i de etiska godkännandena är uppfyllda. Hur ser beläggningen ut i djurhuset och hur sköts djuren om – finns det till exempel foder, vatten och inredning i burarna så att djuren trivs och mår bra? Är lokalerna godkända för den djurhållning och de djurförsök som görs där? Är beläggningen enligt reglerna eller är det för många djur i burarna?

– Många har synpunkter på regelverket men min uppgift är att kontrollera att det följs. Och det händer sällan att jag hittar något som inte stämmer med dagens krav. Det är hög teknisk standard på djurhållningen överlag.

Kommer gärna oanmäld

Han menar att det är viktigt att vara förberedd inför en inspektion och läser på om tidigare kontroller, tillstånd och försöker få en översikt över vilka djurförsök som pågår innan han åker ut på inspektion. Han kommer helst oanmäld till verksamheten om det är möjligt och väl på plats gör han också stickprov där ett antal djur kontrolleras särskilt noga.

– Då ser jag gärna att djurhusets veterinär är med och gör bedömningar som jag antecknar. Sedan går jag hem och renskriver, ber om journaler och anteckningar på djurkorten på burarna. Jag lusläser anteckningar och sätter allt i sitt sammanhang.

Gränsdragningar för att avbryta försök

Olof Leander har en magisterexamen i kemi och har läst linjen för kommunalt miljö- och hälsoskydd på universitet och gått kurser om djur och inspektion efterhand. Hans långa erfarenhet som inspektör tycker han också hjälper honom att göra bedömningar om hur djuren har det. Men när det behövs mer veterinärmedicinska utlåtanden bistår ibland Lena Malm, länsveterinär vid Uppsala länsstyrelse.

– Jag kan till exempel komma in i diskussioner om avbrytningspunkt. I varje etiskt godkännande ska det uppges när försöket ska avbrytas. Det kan vara när försöket är klart, när djuren har uppnått en viss ålder, efter en viss tid eller vid en viss grad av lidande hos djuret. Här kan det vara svårt med gränsdragningar eftersom det ibland kan tillåtas att djuret ska få en viss sjukdom och därmed ett visst lidande, berättar hon.

Vi är väldigt petiga med detaljer

Inspektörerna menar att de ganska ofta hittar småsaker. Det kan vara att någon missat att skriva något i journalen som står på kortet i buren, eller att datumen inte matchar eller att något helt enkelt är svårt att läsa på grund av oläslig handstil.

– Vi är väldigt petiga med detaljer, men mycket av det vi hittar behöver inte ha påverkat djuren negativt. Om vi aldrig hittade små brister så kan man fundera på om kontrollen verkligen är effektiv.

– Etiska godkännanden kan vara ganska komplicerade. Finns det många godkännanden händer det att någon gör fel och utför en försöksåtgärd som finns i ett etiskt godkännande i försök som är godkända i ett annat, säger Olof Leander.

Den grövsta avvikelsen som han stött på är att verksamheter har kunnat pågå under lång tid utan att ha adekvata tillstånd för det.

Vill ha tillsyn

Inspektörerna tycker att de tas emot väl av djurförsöksverksamheterna. Olof Leander:

Jag har inte stött på någon som inte vill ha tillsyn. Legitimiteten för verksamhet med djurförsök bygger på insyn. Jag tycker också att jag gör nytta som inspektör. Om vi inte skulle ha inspektioner skulle forskarna behöva göra egna tolkningar av reglerna och det skulle göra skillnad för djuren.

– Kontrollerna ingår i ett helt system där även etiska godkännanden och arbete med 3R ingår. Och hela det systemet påverkar användningen av försöksdjur. Jag känner att jag på lång sikt bidrar i det systemet och gör nytta. Allt som handlar om försöksdjur måste ske med en väldigt noggrannhet som det är viktigt att upprätthålla, säger länsveterinär Lena Malm.

https://djurforsok.info/1106.html

Djurskyddsinspektörer finns på landets länsstyrelser

En djurskyddsinpektör arbetar med att kontrollera att djurägare och verksamheter följer djurskyddslagstiftningen. Förebyggande kontroller görs regelbundet vid landets alla försöksdjursverksamheter.

De som arbetar som djurskyddsinspektörer är ofta agronomer, lantmästare inriktade på husdjur, veterinärer eller miljö- och hälsoskyddsinspektörer.