Logotyp Curie

Lagar och regler

Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder.

Strikta lagar för djurskydd

Sverige har ovanligt strikta lagar för djurskydd. Enligt rådande svensk och europeisk lag får djurförsök användas endast om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder.

Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

I Sverige ska all forskning med djurförsök godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan den får utföras. Detta har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1979.

Svensk och internationell lagstiftning kräver att nya läkemedel testas på djur innan de prövas på människor.

Eftersom Sverige är medlem i EU måste vi följa de bestämmelser om djurförsök som finns i Europarådskonventionen och i EU-direktiv.

Regler för djurskydd delas in i olika detalj­nivåer:

  • EU-direktiv
  • Djurskyddslagen
  • Djurskyddsförordningen
  • Särskilda föreskrifter
  • Allmänna råd

Djuren har ett eget värde

I den svenska djurskyddslagen har djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ har skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagens syfte är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.