Logotyp Curie
EU-flagga vajar för vinden

EU om utfasning av djurförsök

Hösten 2021 antogs en resolution som uppmanade EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. I mars 2022 svarade EU-kommissionen att de inte kommer att vidta några konkreta åtgärder för utfasning.

Vill fasa ut djurförsök

Med resolutionen ville EU-parlamentet att EU-kommissionen skulle inleda ett arbete om att utreda möjligheterna till utfasning av djurförsök. Resolutionen innehöll krav på ambitiös tidsplan med milstolpar för utfasning.

Många frågetecken och risk för att forskningen avstannar

Resolutionen väckte en del frågor, till exempel:

  • Vilka blir konsekvenserna av en utfasning?
  • Hur och när ska ändringar i lagar och regelverk ske?
  • Kommer det att ges mer resurser till forskning i syfte att hitta metoder som kan ersätta djurförsöken?

Att fasa ut djurförsök och ersätta dem med säkra och validerade djurfria metoder är ett mål som alla vill uppnå – även forskarna som utför djurförsök. Tyvärr saknas idag både heltäckande alternativa metoder och kunskap om konsekvenserna av att helt ersätta alla typer av djurförsök.

Risk att forskning avstannar

Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet:

Utan djurförsök avstannar den medicinska, natur­vetenskapliga och veterinär­medicinska forskningen som det ser ut idag. En utfasning kräver därför att nya metoder forskas fram och valideras. Hur lång tid det kan ta innan djurförsök helt kan ersättas är mycket svårt att säga.

EU-kommissionens svar

I början av 2022 kom EU-kommissionen med sitt svar på EU-parlamentets resolution. I det menar att det fortfarande inte är möjligt att förutse när alternativa modeller kommer att kunna ersätta djurförsök.

Kommissionen anser att en övergång till innovation utan djurförsök bäst stöds genom att:

  • fokusera på och intensifiera nuvarande insatser
  • förstärka befintliga strukturer
  • identifiera potentiella områden där nya åtgärder skulle kunna företas

Man vidtar alltså inga faktiska åtgärder nu för snabba på utfasningen av djurförsök.

https://djurforsok.info/1256.html

Sverige och EU har olika definitioner av djurförsök

I Sverige är ett försöksdjur ett djur som används inom till exempel vetenskaplig forskning, undervisning eller framställning av läkemedel. Det betyder att även forskning där man till exempel studerar djurs beteende definieras som djurförsök i Sverige.

Inom EU krävs det att djur utsätts för någon form av ingrepp eller operation för att klassificeras som ett försöksdjur. Djur som endast används i exempelvis beteendestudier räknas alltså inte som försöksdjur enligt EU:s definition. Inte heller provfiske räknas som ett djurförsök enligt den definitionen.