Logotyp Curie

Stockholms universitet

Stockholms universitet är ett av landets största lärosäten, med drygt 27 000 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal ämnesområden. Viss forskning syftar till att förstå mekanismerna bakom, och hitta botemedel till, sjukdomar som diabetes, cancer och infektionssjukdomar. Annan forskning bedrivs för att öka kunskapen om samspelet mellan djur och deras omgivning och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem som involverar djur och människor, till exempel överfiske, miljögifter och klimatförändringar.

Forskning om djurs beteenden

Universitetet bedriver också forskning om djurs beteenden, för att öka vår generella kunskap som på sikt kan leda till förbättrad livskvalitet och artöverlevnad för både vilda och tama djur.

Majoriteten av forskningen som bedrivs vid universitetet görs utan att använda djur och när det är möjligt undersöks forskningsfrågorna alltid i djurfria system. Ibland krävs dock en intakt organism för att svara på den vetenskapliga frågeställning, som till exempel när beteende ska studeras eller för att fullt ut förstå hur sjukdomar och miljöförändringar drabbar hela organismen.

https://djurforsok.info/997.html

Försöksdjursorganisation

Vid Stockholms universitet finns en försöksdjursorganisation som arbetar aktivt för djurens välfärd. Där ingår tillståndshavare, tillståndhavarkansliet, djurskyddsorganet samt föreståndare för respektive verksamhet. Samtliga arbetar enligt de uppgifter som anges i gällande lagstiftning.