Logotyp Curie

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa.

SLU:s huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och ökad tillväxt, både i och utanför Sverige. SLU:s forskning berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning och livsmedel.

SLU har 3 000 anställda och 6 000 studenter. SLU är det enda universitetet i Sverige där det finns utbildningsprogram för veterinärer, agronomer, djursjukskötare, hippologer samt inom husdjursvetenskap, etologi och djurskydd.

Finns på fyra orter

SLU har fyra huvudorter – Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala – och verksamheten delas in i fyra fakulteter:

  • landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (Alnarp)
  • naturresurser och lantbruksvetenskap (Uppsala)
  • skogsvetenskap (Umeå)
  • veterinärmedicin och husdjursvetenskap (Uppsala)

Djur används i försök och undervisning vid alla SLU:s fakulteter. Djuren används i forskningsprojekt inom veterinärmedicin, utfodring, avel och livsmedelsproduktion. De djurslag som används i forskningen sträcker sig från fisk och traditionella labbdjur som mus och råtta till lantbrukets produktionsdjur och sport/sällskapsdjur som hund, häst och katt.

Övergripande policy- och strategifrågor beträffande djur i försök och undervisning hanteras av Försöksdjursrådet. På uppdrag av regeringen har SLU etablerat Nationellt centrum för djurvälfärd. Verksamheten startade i november 2008 och syftar bland annat till att utveckla indikatorer för god djurvälfärd.

https://djurforsok.info/995.html

Djurskyddsorgan

Alla som använder försöksdjur måste inrätta ett djurskyddsorgan. Vid SLU kallas djurskyddorganet Försöksdjursnämnden (FDN) och nämnden har till uppgift att övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt, och aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.

Läs mer om hur djurskyddsorgan fungerar