Logotyp Curie

Celler och cellinjer kan ersätta försöksdjur

Malin Celander, professor i zoologisk fysiologi vid Göteborgs universitet, arbetar med att ta fram djurfria tester för kemikalieriskbedömningar. I stället för att använda hela fiskar används celler och cellinjer.

– Vinsterna är stora, både etiskt och ekonomiskt, konstaterar hon.

Celler och cellinjer ersätter djur i forskningen

Hur går det till? Vad innebär det att ersätta djur med celler och cellinjer?

Säg att du vill veta mer om effekten av ett visst miljögift på fiskar. Då kan du istället för att använda många levande fiskar avliva ett begränsat antal och isolera cellerna från dessa fiskars levrar. Dessa celler kallas primärceller och kan odlas på plattor i ett laboratorium. Från varje fisk kan man få många celler, och det gör det möjligt att testa flera olika koncentrationer av det aktuella miljögiftet, trots att antalet fiskar som utnyttjas har minskats kraftigt.

Användning av primärceller innebär trots allt att djur avlivas.

Ett alternativ är att använda cellinjer.

En cellinje kommer från en tumör från en individ. Den kan dela sig okontrollerat. Fördelen med cellinjer är att man får många celler. Nackdelen är att de är just tumörceller, för de har förlorat en del egenskaper jämfört med friska celler.

– Men vi har använt en sådan cellinje från en guppylever, berättar Malin Celander. Och vi samarbetar med forskare i England som använder en cellinje från gälar från en annan fiskart.

Blir forskningsresultaten tillförlitliga?

Det man hela tiden måste ha för ögonen när man arbetar med såväl primärceller som cellinjer är att de undersöks utanför en organism, vilket innebär att de har plockats ut ur sitt biologiska sammanhang. Cellerna förökar sig i en artificiell miljö utan kontakt med andra organ som skulle kunna påverka dem.

– Vilket är viktigt att tänka på när man ska tolka resultatet. Hur pass representativ är den kunskap vi har fått fram? Cellen kan ju förändras på vägen. Men jag och många med mig menar att det är bra att åtminstone göra tester på cellinjer först, för att reducera antalet försöksdjur, och sedan, när en studie har kommit längre, använda försöksdjur om man inser att det är nödvändigt för att få ett mer representativt resultat.

Ofta är det där man landar när man talar om att ersätta djurförsök med djurfria metoder, i resultatet, om det går att fram ett resultat som är vetenskapligt tillförlitligt eller inte.

– Det finns ju en stark vilja, till exempel bland politiker, att sluta med djurförsök helt och hållet, men där är vi inte riktigt än, säger Malin Celander. Forskare får inte leverera felaktig information. Det kan slå tillbaka negativt. Däremot tycker jag att det är bra att man har ett kritiskt förhållningssätt till djurhanteringen inom forskningen, och jag är överraskad av hur bra resultat man i dag ändå kan få fram med djurfria metoder.

Malin Celander har fokus på kemikalier. Målsättningen är djurfria in vitro-tester som kan ersätta tester på fiskar. Men hon arbetar också tillsammans med matematiker för att skapa alternativa datamodeller som kan ersätta såväl cellförsök som djurförsök.

Den stora utmaningen för forskare som arbetar med cellinjer är att översätta resultaten från celler till hela organismer. Forskarna i Göteborg har dock kunnat visa att deras försök på celler är representativa för de effekter som kan ses i levern hos en fisk.

– Dagens kemikalielagstiftning utgår från tester av ett ämne i taget, men ämnen kan ju vara giftiga tillsammans, kanske till och med utan att vara det var för sig. De kan förstärka varandras effekter. Ett ämne kan göra att ett annat ämne stannar kvar längre tid i en kropp än vad det annars skulle göra. Att testa många ämnen i olika konstellationer kräver dock alternativa modeller, för annars skulle ett hårresande stort antal försöksdjur gå åt.

Det finns ett aber med cellinjer som gör att sådana försök trots allt sällan är helt djurfria. Det krävs nämligen ofta att man tillsätter djurserum för att cellerna ska må bra och föröka sig.

– Det vore positivt om vi kunde ersätta djurserum med artificiellt serum, men våra resultat visar att det fortfarande är en bit kvar innan vi kan göra sådana helt djurfria toxtester.

https://djurforsok.info/1827.html

Vad är in-vitro?

Målet med Malin Celanders forskning är att ta fram djurfria in vitro-tester för framtida OECD-kemikalieriskbedömningar. Dessa tester ska kunna ersätta tester på fiskar.

In vitro betyder ”i glaset”, och med det menas att någonting utförs utanför en levande organism.