Logotyp Curie

Central nämnd överprövar

Forskare som inte är nöjda med beslutet i en regional djurförsöksetisk nämnd kan överklaga till den Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN.

Djurförsök får inte utföras utan tillstånd från en regional djurförsöksetisk nämnd. Men ibland tycker forskare att den regionala nämnden fattar fel beslut, och då kan de överklaga till en ännu högre nämnd.

Att överklaga kostar ingenting.

– Och vi är tacksamma för de överklaganden som kommer in, för de belyser kanske frågor som är allmängiltiga för forskarvärlden, säger Ann-Christine Eklöf som är vetenskaplig sekreterare i CDFN.

Bredd av kompetenser i nämnden

CDFN har tolv ledamöter, sex ordinarie och sex ersättare. Åtta av ledamöterna är forskare och fyra är lekmän, det vill säga de kommer i det här sammanhanget inte från forskarvärlden. Av lekmännen ska två personer företräda djurskyddsintressen. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska antingen vara aktiva domare eller ha en bakgrund som domare.

Utvärderingar en viktig del

Att ta emot överklaganden är en av den Centrala djurförsöksetiska nämndens uppgifter. Det finns en annan också, en uppgift som Ann-Christine Eklöf kallar ”det stora, tunga uppdraget”, och det handlar om att utvärdera djurförsök i efterhand. Detta gäller djurförsök som klassats med en avsevärd svårhetsgrad, vilket innebär djurförsök där djuren riskerar att lida stort.

Kravet på utvärdering i efterhand infördes 2013.

Utvärderingen kan ske vid andra tillfällen också, om den djurförsöksetiska nämnden beslutar om det.

Något CDFN lagt märke till är att forskare ansöker om att göra försök på fler djur än vad de sedan faktiskt gör.

Det är positivt att man inte använder fler djur än vad man behöver, men vi vet inte varför det är så stor skillnad mellan ansökningarna och vad som sedan händer i verkligheten, säger Ann-Christine Eklöf.

En förklaring kan vara att ett etiskt tillstånd söks för fem år, vilket är en lång tid för ett projekt. Mycket kan hinna förändras under den tiden. Det blir också allt vanligare att djurförsök ersätts med andra, djurfria metoder.

En annan sak som CDFN noterat är att svårhetsgraden i djurförsöken ofta skiljer sig från den svårhetsgrad som den regionala djurförsöksetiska nämnden fattat beslut om. Varför det är så finns det inte något bra svar på, men enligt Ann-Christine Eklöf visar det på betydelsen av att CDFN gör utvärderingar.

– Det är viktigt att använda metoder som garanterar att lidandet för djuren är minimalt.

https://djurforsok.info/1037.html

Hälften av överklagandena avslås

Av de överklaganden som kommer in till Centrala djurförsöksetiska nämnden avslås ungefär hälften medan forskarna i övriga fall får bifall eller delvis bifall, det vill säga CDFN tycker att forskarna har rätt eller delvis rätt. Det händer också att ärenden skickas tillbaka till den regionala djurförsöksetiska nämnden för nya bedömningar.