Logotyp Curie

Central nämnd överprövar

Forskare som inte är nöjda med ett beslut i en regional djurförsöksetisk nämnd kan överklaga det till den centrala djurförsöksetiska nämnden.

Inrättades 2013

I januari 2013 inrättades den centrala djurförsöksetiska nämnden och under de första fem åren hanterade den ett fyrtiotal överklaganden.

– Ett syfte med överprövningen är att få fram prejudikat som de regionala nämnderna och forskarna sedan kan vägledas av i andra ansökningar och beslut, säger Mats Sjöquist, vetenskaplig sekreterare i den centrala djurförsöksetiska nämnden.

Beslut som överklagas har till exempel gällt ovanliga metoder för blodprovstagning. En annan fråga som har återkommit under åren är hur omfattande en djurförsöksetisk ansökan får vara. I vissa fall kan en ansökan gälla tiotusentals djur eller djur av olika djurslag. Det innebär oftast att djuren sedan ska delas in i undergrupper där de hanteras på olika sätt. En mycket omfattande ansökan kan vara svår för de djurförsöksetiska nämnderna att överblicka och det kan även leda till problem när djurhusets personal ska tolka hur djuren i grupperna ska hanteras.

– Men det har även varit svårt för oss i den centrala nämnden att ta fram kriterier för hur stor en ansökan får vara. Det behöver bedömas från fall till fall.

Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter, varav fyra är forskare och två är lekmän. Det är enbart forskare som kan överklaga beslut till den centrala djurförsöksetiska nämnden. Under de första fem åren har hälften av ärendena avslagits även i den centrala nämnden. I hälften av fallen har forskaren fått rätt och därmed möjlighet att gå vidare med sitt försök.

Utvärderar i efterhand

Centrala djurförsöksetiska nämnden ska också utvärdera vissa genomförda djurförsök. Det gäller försök med avsevärd svårhetsgrad för djuren, försök på primater och försök som de regionala nämnderna anser är av principiell betydelse. Eftersom de flesta djurförsöksetiska tillstånd gäller i fem år är det först under 2018 som dessa utvärderingar tar fart. Ett trettiotal ärenden från 2013 har utvärderats och på tur står ett hundratal från 2014.

– Vi utvärderar att försöken har utförts på ett sätt som stämmer med vad som står i den etiska ansökan. Vi månar om att bygga en lärandekultur så att vi tar vara på kunskap till framtida forskning med djurförsök, säger Mats Sjöquist.

https://djurforsok.info/1037.html

Hälften avslogs

Forskare kan överklaga beslut till den centrala djurförsöksetiska nämnden. Under de första fem åren avslogs hälften av ärendena även i den centrala nämnden. I hälften av fallen har forskaren fått rätt och därmed möjlighet att gå vidare med sitt försök.