Logotyp Curie

Så funkar nämnderna

Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. Sex regionala djurförsöksetiska nämnder hanterar ansökningarna. Överklaganden av besluten prövas av en central djurförsöksetisk nämnd.

Djur som ingår i djurförsök räknas som försöksdjur och djurförsök ska prövas i de djurförsöksetiska nämnderna.

Endast vissa djurförsök är undantagna från kravet på etiskt godkännande från en regional djurförsöksetisk nämnd. Detta gäller försök på:

  • privatägda djur som hålls i sin vanliga miljö och det handlar om exempelvis behandling hos veterinären som djuret ändå skulle genomgå
  • fritt levande vilda djur så länge det är ett smärtfritt försök, till exempel att betrakta ett djur på avstånd
  • djurparksdjur så länge det är ett smärtfritt försök, till exempel att betrakta ett djur på avstånd
  • djur i undervisning om det är del av undervisning som det redan finns tillstånd för.

Även om det är ett undantag från prövning i djurförsöksetisk nämnd räknas djuren som försöksdjur.

Djurförsöksetiska nämnder sedan 1979

Nämnden ska vid prövningen väga försöksdjurets lidande mot den nytta som försöket kan komma att resultera i för människor, djur eller miljö.

Lagen om djurförsöksetisk prövning infördes 1979, och omformades 1989, 1998 och 2013. Från juli 2018 gäller en ny lag.

Nämnder för olika regioner

I Sverige finns det sex regionala djurförsöksetiska nämnder med ansvar för varsin region: Umeå, Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm och Uppsala. Nämnden i Stockholm har två avdelningar.

Vissa ansökningar prövas av särskilt utvalda nämnder oavsett var i Sverige försöken kommer att genomföras.

Uppsala

Uppsala djurförsöksetiska nämnd prövar alla ansökningar som handlar om veterinärmedicinska läkemedel.

I Uppsala prövas även ansökningar som innebär dispens från destinationsuppfödning. Destinationsuppfödning innebär att djuret föds upp med syftet att användas i djurförsök. Det gäller möss, råttor, marsvin, hamstrar, ökenråttor, kaniner, hundar, katter, illrar, vaktlar och primater, samt alla genetiskt modifierade ryggradsdjur. Däremot behöver inte till exempel kor, grisar och hästar vara destinationsuppfödda.

Stockholm

Stockholms djurförsöksetiska nämnd prövar ansökningar om dispens från bestämmelserna om immuniseringar.

Umeå

Även Umeå djurförsöksetiska nämnd har ett specialuppdrag. Den prövar alla djurförsök inom Försvarsmaktens område.

Sammansättning i nämnderna

Varje nämnd har 14 ledamöter:

  • två jurister (ordförande och vice ordförande)
  • sex forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal
  • sex lekmän som representerar allmänheten samt djurskyddsorganisationer

Varje ledamot har en personlig ersättare.

Antalet ärenden i de djurförsöksetiska nämnderna

Antalet ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna har gått ner de senaste åren. En anledning kan vara att forskare i högre grad än tidigare lägger in mer i varje ansökan. På Jordbruksverket har man i alla fall noterat att det är så.

– Det beror dels på att man nu kan söka för fem år i stället för som tidigare max tre år, dels på att det sedan januari 2013 kostar pengar att söka till den regionala djurförsöksetiska nämnden, tror Cecilia Bornestaf, försöksdjurshandläggare på Jordbruksverket.

Om det finns ytterligare skäl till att antalet ansökningar har minskat är okänt, om det till exempel är så att forskare i högre grad använder alternativa metoder.

Antal ärenden - tabell


2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Inkomna ärenden:

749

662

577

528

602

402

380

Godkända ärenden:

600

566

479,5

324

443

348

318

Godkända ärenden med villkor:

142

91

91

199

150

49

56

Avslagna ärenden:

7

5

6,5

5

9

5

6

Ärenden med reservation:

106

104

68

60

44

34

57

Källa: Jordbruksverket.

https://djurforsok.info/1035.html

Populärvetenskaplig sammanfattning

I ansökan till den djurförsöksetiska nämnden ska det ingå en populärvetenskaplig sammanfattning av försöket. Texten ska beskriva syftet och nyttan med forskningen och djurens eventuella lidande. Information om hur forskaren arbetar med att förfina, minska eller ersätta djurförsök (det vill säga arbete enligt 3R) ska också finnas med.

För att allmänheten ska veta vilken forskning med djur som pågår i Sverige ska alla kunna ta del av den populärvetenskapliga sammanfattningen av varje djurförsök.

De populärvetenskapliga sammanfattningarna anonymiseras så att de inte visar forskarnas namn.

Fr o m 2021 finns de populärvetenskapliga sammanfattningarna på EU-sajten ALURES  Länk till annan webbplats.

Äldre svenska populärvetenskapliga sammanfattningar finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.