Logotyp Curie

Djurskyddsföreskrifter och allmänna råd

I djurskyddsföreskrifterna finns detaljerade bestämmelser för hur djur ska hållas och skötas. Dessutom finns så kallade allmänna råd.

Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, Saknr L150, rör användandet av försöksdjur. I den finns regler som till exempel hur stora burar möss ska bo i, när ungar tidigast får avvänjas från sin mamma samt hur försök och skötsel ska journalföras.

De första kapitlen i L150 tar upp allmänna regler som gäller för alla försöksdjur. Därefter följer flera kapitel som vart och ett tar upp särskilda bestämmelser för olika djurarter eller djurgrupper, till exempel gnagare, kanin, fisk och hund, mm.

Utöver bestämmelserna i djurskyddslagen, djurskydds­förordningen och de särskilda föreskrifterna finns allmänna råd från myndigheterna om hur man ska göra för att uppfylla kraven.

Vad är "allmänna råd"?

Ett allmänt råd är till skillnad från en föreskrift inte bindande.

De allmänna råden ger generella rekommendationer om hur man kan tillämpa en föreskrift. Om man kan uppfylla kraven i en föreskrift på ett annat sätt än det sätt som det allmänna rådet rekommenderar, går det också bra.

Exempel: Föreskrift och allmänna råd om tillsyn under djurförsök

I föreskriften står det:

”Tillsyn av djuren före, under och efter försök ska ske i sådan utsträckning att det kan garanteras att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt. Vid behov ska djuren ses till även nattetid. Det ska finnas planer för hur den som utövar tillsynen ska agera vid både väntade och oväntade effekter.”

Det allmänna rådet kopplat till föreskriften:

”I de fall det saknas information om förväntat förlopp bör tillsynen ske med så täta intervaller att djuren inte riskerar att utsättas för större lidande än nödvändigt.”

https://djurforsok.info/1362.html