Logotyp Curie

Lärarhandledning: Åsikter om djurförsök

Den här aktiviteten handlar om att läsa en artikel där två personer redogör för sina ståndpunkter och argument i fråga om djurförsök. Det kan vara lämpligt om eleverna har arbetat med några av de inledande frågorna så att de har en grundläggande bild av vad djurförsök är och vad som gäller enligt lagen.

Kommentarer

I artikeln framför Lars Klareskog, professor vid Karolinska Institutet och Pernilla Nordström, ledamot i förbundsstyrelsen för Djurens rätt sina ställningstaganden och argument. Båda har utgått från etiska argument för att komma fram till olika ställningstaganden.

Syftet med aktiviteten är att eleverna ska identifiera och kunna tolka personernas argument för att sedan sortera in dem under olika etiska principer.

Åsikterna och argumenten är ganska tydliga i artikeln. Uppmana eleverna att klippa ut eller markera dessa så att de frigörs och kan användas i analysen av de etiska principerna. Här har vi valt att låta dem välja mellan de vanligaste etiska principerna, pliktetik, konsekvensetik/utilitarism och sinnelagsetik. Är eleverna inte bekanta med dem bör dessa förtydligas. Använd lärobok eller slå på internet. Det kan vara på sin plats att diskutera och säkerställa att eleverna känner till de grundläggande skillnaderna.

Notera att de olika etiska principerna kan fungera på båda sidorna, och det som skiljer dem åt är hur man ser på och värderar djurens liv i förhållande till den nytta försöken anses bidra med.

Avsluta och sammanfatta

Avsluta aktiviteten genom att låta eleverna redovisa vad de kommit fram till. Kanske har de tolkat argumentet på olika sätt, låt de motivera hur de resonerat och sorterat in argumenten under de etiska principerna. Hur tänker de själva, vilka argument tycker eleverna väger tyngst? Vilka fakta använder de in sin argumentation?

För den som vill bedöma elevernas arbete så är det möjligt att koppla till den aspekt i kunskapskraven som behandlar de etiska modellerna och hur eleverna använder dem i sin egen argumentation.

Kopplingar till kursplan Religion 1 och 2

Ämnets syfte – ett urval

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Centralt innehåll

  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. (RELIGION 2)

Kunskapskrav Religionskunskap 1

https://djurforsok.info/1190.html

Om övningen:

Ämne: Religion

Tid: 60–80 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper med innehållet på djuförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Undersök och analysera etiska frågor och ta ställning