Logotyp Curie

Lärarhandledning: Det goda samhället

Det här är en skrivuppgift som förutsätter att eleverna har en viss uppfattning om det moraliska dilemma som finns mellan människans och djurens rätt.

Kommentarer

Syftet är att reflektera hur våra föreställningar och värderingar kan förändras med tiden, hur dessa skulle kunna återspeglas i ett framtida samhälle. Vad är ett gott samhälle? Vad skulle forskningen kunna leda till för att skapa ett bättre samhälle, för alla både djur och människor? Hur skulle våra värderingar kunna förändras i en tid då vi vet mer om djur och natur?

I materialet finns texter som behandlar den historiska synen på djur samt även hur olika personer resonerar i frågan.

Avsluta och sammanfatta

Förslaget att eleverna presenterar sin berättelse i form av en essä är ett sätt att skapa en tydligare ram kring uppgiften. Givetvis går det bra att låta eleverna välja andra former att presentera sin berättelse. Syften är dock att få dem att resonera kring moraliska föreställningar kopplat till ett gott liv och hur det skulle kunna speglas i ett gott samhälle. För den som vill bedöma uppgiften finns stöd för det under ett av kunskapskraven.

Kopplingar till kursplan Religion 1 och 2

Ämnets syfte – ett urval

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Centralt innehåll

  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Kunskapskrav Religionskunskap 1

https://djurforsok.info/1196.html

Om övningen

Ämne: Religion

Tid: 80–120 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt med innehållet på djurförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Resonera kring etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.