Logotyp Curie

Lärarhandledning: Fakta och myter om djurförsök

Gör en kritisk granskning av informationskällor. I den här aktiviteten ska eleverna granska några hemsidor som behandlar djurförsök på olika sätt. 

Kommentarer

Till aktiviteten presenteras tre hemsidor som representerar ett positivt förhållningssätt till djurförsök och tre som står för en mer restriktiv syn på djurförsök.

Syftet är visa på olika aktörers förhållningssätt till djurförsök samt att låta eleverna göra en kritisk granskning av hemsidorna.

Att utveckla den källkritiska förmågan går igenom i flera ämnen, och den här aktiviteten kan falla in under både naturkunskap och samhällskunskap.

Låt eleverna välja och kritiskt granska två hemsidor som har olika utgångspunkt och jämföra dessa.

Avsluta och sammanfatta

Avsluta gärna genom att eleverna presenterar för varandra de slutsatser de kommit fram till i sin granskning. Kanske har de bedömt sidorna på olika sätt? Vad ligger till grund för bedömningen? Hur har de källkritiska kriterierna använts?

Det finns en tydlig koppling till en aspekt i kunskapskraven för både naturkunskap och samhällskunskap och utifrån den går det att göra en bedömning av elevernas arbeten.

Naturkunskap, ämnets syfte – ett urval

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll..

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Centralt innehåll Naturkunskap 1

  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Kunskapskrav Naturkunskap 1a och 1b

Samhällskunskap, ämnets syfte

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll samhällskunskap 1b

  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

Kunskapskrav samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

https://djurforsok.info/1198.html

Om övningen:

Ämnen: Naturkunskap/Samhälle

Tid: 80–120 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper med att granska andra källor.

Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.