Logotyp Curie

Lärarhandledning: Gör en undersökning

Den här aktiviteten bygger på att eleverna utformar, genomför och tolkar resultatet av en egen undersökning. Det är ett intressant arbetssätt som kan ge upphov till en hel del spännande diskussioner.

Kommentarer

Syftet med aktiviteten är att eleverna via en egen enkätundersökning ska ta reda på vilka kunskaper och attityder som finns hos en grupp i deras närhet. Hur ska frågorna ställas och vilka slutsatser kan man dra av de resultat som enkäten visar? Arbetssättet kan öppna upp diskussioner kring hur man använder enkätundersökningar som till exempel valundersökningar, attitydundersökningar m.m.

Förberedelserna är en viktig del av arbetet, det är värt att eleverna lägger tid på att formulera vad de vill ta reda på och sedan är noggranna med hur frågorna formuleras.

I anvisningarna ges några enkla tips för hur själva enkäten kan tas fram, och det kan vara på sin plats att poängtera att inte krångla till det, ”enkelt och tydligt” är att föredra här.

Arbetsgången som presenteras är också en hjälp för att hålla isär de olika faserna så att själva arbetsgången blir tydlig.

Avsluta och sammanfatta

Den har aktiviteten lämpar sig mycket väl för en muntlig presentation där eleverna får berätta hur de arbetat, resultatet samt slutsatserna de kommit fram till.

Om flera grupper genomfört undersökning med olika utgångspunkter kan det vara intressant att diskutera resultaten och hur de kommit fram till sina slutsatser.

Den som vill bedöma aktiviteten kan göra det med utgångspunkt från delar av två aspekter i kunskapskraven.

Kopplingar till kursplanen

Ämnets syfte – ett urval

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
  • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Centralt innehåll Samhällskunskap 1b

  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Kunskapskrav samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

https://djurforsok.info/1206.html

Om övningen:

Ämne: Samhällskunskap

Tid: 200 min

Aktivitet: Elever arbetar i mindre grupper med innehållet på djuförsök.info och med att göra en egen undersökning.

Aktivitetens inriktning: Analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder