Logotyp Curie

Lärarhandledning: Granska argumenten och ta ställning

Den här aktiviteten har liknande inriktning som övningen ”Åsikter om djurförsök”. Här har några citat plockats ut som tydligt visar de olika ståndpunkterna, eleverna behöver alltså inte läsa och söka i artikeln utan kan fokusera mer på att ta ställning till och analysera de argument som läggs fram i förhållande till sin egen uppfattning.

Kommentarer

Även här kan det vara bra om eleverna har arbetat något med de grundläggande frågorna om djurförsök, så att de har en uppfattning om vad som gäller.

Kort om varje argument:

 • ”Det är oetiskt att inte göra djurförsök. Gjorde…”
  Det här argumentet vilar tydligt på ett konsekvensetiskt och utilitaristisk synsätt. Den nytta försöken resulterar i (läkemedel) är betydligt värdefullare än de lidande djuren utsätts för. Alternativet hade varit att människor plågas i stället. Betydligt sämre enligt citatet.
 • ”Djurförsök har varit nödvändiga för …”
  Även detta citat visar tydligt konsekvensetiskt förhållningssätt där människans värderas högre än djuren. Människor i behov av läkemedel ställs mot laboratoriemöss, valet är enkelt enligt citatet.
 • ”Om vi accepterar principen att människan använder djur för egna syften, måste …”
  Det här citatet lutar sig mot pliktetik, har vi accepterat att vi använder djur för egna syften bör det även gälla djurförsök. Dock ska även djuren omfattas av det regelverk som finns.

Citat emot

 • ”Djur kan, likt människor, känna smärta …”
  Det här argumentet utgår från hur man värderar smärta, att smärta och lidande inte kan accepteras oavsett djur eller människa. Argumentet utgår också från att djuren är individer med ett egenvärde. En individ med ett egenvärde har rätt att bli behandlad med respekt, oavsett hur viktig eller användbar denna individ är för andra. Ett pliktetiskt förhållningssätt.
 • ”Många utgår helt oreflekterat från att människors lidande…”
  Här ifrågasätts varför människans lidande anses viktigare. Allt lidande är ont och bör minimeras. Att inte visa hänsyn till andra djur enbart för att de tillhör en annan art är för djuretiker en slags artdiskriminering och kan likställas med andra former av förtryck, som rasism och könsdiskriminering.
 • ”Det är lätt att förespråka djurförsök om det gäller …”
  Det här argumentet problematiserar vårt förhållande till djuren, det är svårare att utsätta någon för smärta som vi har ett känslomässigt förhållande till. Argumentet skulle kunna tolkas som en form av sinnelagsetiskt förhållningssätt.

Kopplingar till kursplan Religion 1 och 2

Ämnets syfte – ett urval

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Centralt innehåll

 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
 • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. (RELIGION 2)

Kunskapskrav Religionskunskap 1

https://djurforsok.info/1192.html

Om övningen:

Ämne: Religion

Tid: 60–80 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper.

Aktivitetens inriktning: Använda etiska begrepp, teorier och modeller samt formulera en åsikt