Logotyp Curie

Lärarhandledning: Hur går ett djurförsök till?

Precis som det förklaras i ingressen till aktiviteten så handlar den här övningen om att fördjupa sig mer i forskarnas arbetsmetoder när de utför djurförsök. Syftet med övningen är att få eleverna att förstå hur djurförsök går till, hur forskarna motiverar sin verksamhet samt vilka resultat som försöken leder till.

Kommentarer

På sajten finns ganska många utförligt beskrivna forskningsprojekt där både metoder och resultat förklaras. Det finns exempel för i stort sett alla djur som idag används i forskningen. Här redovisas även en hel del av de framsteg som forskarna gjort med hjälp av djurförsök.

Eleverna uppmanas sedan att välja ett konkret forskningsprojekt för att sedan redovisa det i en presentationsmodell som utgår från syfte, metod, resultat, slutsatser och egen reflektion. Det finns ett värde i att eleverna använder sig av mallen när de undersöker sina forskningsprojekt, det underlättar den efterföljande diskussionen samt underlättar jämförelser. Dessutom visar modellen på ett enkelt sätt hur den vetenskapliga metoden genomförs.

Avsluta och sammanfatta

Låt gärna eleverna presentera sina projekt för klassen eller i tvärgrupper. Uppmana dem att ställa frågor och väcka de eventuella etiska frågor som kan dyka upp.

Aktiviteten lämpar sig väl för bedömning i de fall då eleverna redovisar skriftligt, även en muntlig redovisning är möjlig att använda som grund för att examinera delar av kunskapskraven.

Kopplingar till kursplan Naturkunskap 1a och 1b

Ämnets syfte – ett urval

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Undervisningen i naturkunskap ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Centralt innehåll

  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Kunskapskrav Naturkunskap 1a och 1b

https://djurforsok.info/1188.html

Om övningen:

Ämne: Naturkunskap

Tid: 60–80 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper med innehållet på djuförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas.