Logotyp Curie

Lärarhandledning: Vad kan du om djurförsök?

Djurförsök väcker känslor och det finns en hel del föreställningar och fördomar kring vad som gäller och hur det går till. I det sammanhanget är det viktigt att ta reda på mer så att elevernas resonemang och argument kring djurförsök vilar på vedertagen fakta.

Kommentarer

I den här aktiviteten handlar det om att arbeta med ett antal vanligt förekommande frågor kring djurförsök. Tanken är att eleven gör en kunskapsinventering genom att besvara frågorna och sedan stämma av mot svaren. Här finns hänvisningar och länkar som gör det möjligt att ta del av ytterligare fakta kring frågan.

De här frågorna är bra som en inledande aktivitet, det ökar kunskaperna om vad som faktiskt gäller och det rätar förhoppningsvis ut ett antal frågetecken kring fördomar och föreställningar.

Frågorna kan även ge upphov till diskussioner och intresse för att ta reda på mer och söka sig djupare in i materialet.

Vill man fördjupa arbetet med hela klassen skulle man kunna dela upp frågorna bland eleverna och ge dem i uppgift att redovisa svaren, vad de har tagit reda på och deras egna reflektioner för varandra i mindre tvärgrupper.

Kopplingar till kursplan Naturkunskap 1a och 1b

Ämnets syfte – ett urval

Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

Centralt innehåll

  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Kunskapskrav Naturkunskap 1a och 1b

Aktiviteten bör inte ligga till grund för bedömning, men de diskussioner som uppstår skapar förutsättningar för eleverna att arbeta med följande kunskapskrav.

https://djurforsok.info/1184.html

Om övningen:

Ämnen: Na/Re/Sh

Tid: 40–60 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper med innehållet på djurförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap