Logotyp Curie

Lärarhandledning: Värderingsövning djurförsök

Det finns många åsikter och tankar kring djurförsök om vad som är rätt och fel. Det som är intressant med djurförsök är att det sätter ett så tydligt fokus på etiska frågeställningar så som till exempel, nytta mot lidande, människans rätt mot djurens rätt, hur olika djur värderas osv.

Kommentarer

Här presenteras en värderingsövning i form av den klassiska ”heta linjen”; eleverna ska ta ställning till ett antal påståenden för att sedan ställa sig på en värderingslinje i klassrummet.

Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt och ett bra sätt för att få eleverna att tänka efter och ta ställning, träna sig på att uttrycka och motivera sina åsikter, träna sig i att lyssna på andra och reflektera kring moraliska dilemman.

Några saker som är bra att tänka på när man leder värderingsövningar är:

  • Uppmuntra deltagarna att göra personliga val.
  • Var noga med att alla blir respekterade för sin åsikt. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.
  • Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång.
  • Var neutral med dina egna åsikter under övningens gång. Efter övningen ska du svara ärligt om någon ställer en fråga till dig.
  • Det bör vara ett visst tempo! Stanna inte upp för djupare diskussioner.
  • Om någon fråga är väldigt het och det verkar finnas ett behov av att fortsätta diskutera den kan det vara bra att följa upp den efter övningen.
  • Försök att ha ögonkontakt med alla men ställ bara frågor till de som vill säga något. Det ska alltid gå att säga ”pass” som deltagare om man inte vill prata.
  • Tacka alla deltagare när övningen är avslutad.

Förberedelser

Gå igenom påståendena och gör ett urval om du anser att det är nödvändigt.

Se till att skapa utrymme i klassrummet så att det går att markera en linje på golvet för eleverna att ställa sig på. En variant är att skriva ut A4 bland med siffror från 1 till 6, där siffran 1 representerar ”håller helt med” och siffran 6 motsvarar ”håller inte med alls”. På så sätt blir det tydligt för eleverna var de kan ställa sig.

Den som leder övningen har ett stor ansvar att se till att alla vet vad som gäller för övningen och att påståendena läses upp tydligt och neutralt. Det är också viktigt att den som leder respekterar och kan hantera de frågor som kommer upp under övningens gång.

Avsluta och sammanfatta

Avsluta med en gemensam diskussion där ni sammanfattar de diskussioner som kommit upp under övningen. Den som vill fördjupa arbetet och skapa underlag för bedömning kan låta eleverna göra en skriftlig reflektion över de som framkommit i diskussionerna. I den reflektionen kan eleverna fördjupa sina tankar och även ges möjlighet att uttrycka åsikter och argument som kan ligga till grund för bedömning.

Kopplingar till kursplan Naturkunskap 1a och 1b

Ämnets syfte – ett urval

Undervisningen i naturkunskap ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

Centralt innehåll

  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Kunskapskrav Naturkunskap 1a och 1b

https://djurforsok.info/1186.html

Om övningen:

Ämnen: Na/Re/Sh

Tid: 40–60 min

Aktivitet: En aktivitet som görs gemensamt med hela klassen i klassrummet.

Aktivitetens inriktning: Använd kunskaper för att göra personliga val