Logotyp Curie

Läkemedel – från idé till produkt

Läkemedelsforskningen letar efter sätt att använda forskningsresultat för att behandla och bota sjukdomar. Processen startar med grundforskningen som bas.

Att forska fram ett läkemedel, från idé till färdig produkt, tar idag omkring tio till femton år. Djurförsök behövs för att vetenskapligt verifiera effekten av ett nytt läkemedel. Enligt svensk lag krävs det djurförsök innan ett nytt läkemedel får prövas på människa.

Riktar in sig på receptorer

Människan består av tiotals biljoner celler. På cellytan sitter olika mottagarmolekyler, receptorer, som tar emot signaler. Receptorerna består av proteiner som styr cellen. När man blir sjuk beror det många gånger på att proteiner inte fungerar som de ska.

Läkemedelsforskarens arbete utgår ofta från att identifiera ett speciellt protein som är kopplat till en viss sjukdom. Ett läkemedel börjar sedan ta form när forskaren letar vidare efter molekyler som kan blockera eller förstärka proteinets signaler.

Letar efter substanser

Likt guldgrävaren som vaskar fram sitt guld, letar läkemedelsforskaren efter den kemiska molekyl, den antikropp eller det hormon som kan tänkas fungera mot proteinet.

Verktygen i detta sökande är till exempel datorer och provrörssystem; modeller som beräknar eller liknar delar av biologiska system. Man gör även tester på celler från djur eller människa, på vävnadskulturer och tester på enskilda organ.

När en ny läkemedelsmolekyl klarat av den grundläggande granskningen, görs tester i levande djur. De utgör biologiskt fungerande system med alla de komplicerade signalvägar som krävs för att en levande kropp ska fungera.

Söker efter alternativ

Idag finns det inte alternativa metoder som kan ersätta försök på en hel kropp. Intensiv forskning pågår för att förfina, minska och ersätta användningen av djur i forskning. Detta kallas 3R, efter engelskans refine, reduce och replace.

Intensiv forskning pågår för att förfina, minska och ersätta användningen av djur i forskning.

Intensiv forskning pågår för att förfina, minska och ersätta användningen av djur i forskning. De vanligaste försöksdjuren inom läkemedelsforskningen är mus och råtta. Ett skäl till att mus blivit allt vanligare är att musen tidigt började användas som modelldjur och att det finns stor kunskap om hur man till exempel skapar genetiska förändringar.

Test på djur före människor

För att upptäcka skadliga effekter av läkemedel som ges under lång tid, görs tester där djuret exponeras för substansen under hela sin livstid. Då kan man till exempel undersöka om läkemedlet ger ökad risk för cancer.

Det är också viktigt att veta om ett nytt läkemedel kan vara skadligt för gravida kvinnor och deras foster. Man testar då dräktiga råtthonor för att se till att deras ungar inte tar skada. Dessa olika säkerhetstester på djur är den sista anhalten innan ett läkemedel kan godkännas för prövning på friska, frivilliga människor.

När det gäller till exempel Alzheimers sjukdom, tuberkulos, hiv/aids, galna ko-sjukan och malaria är gnagare och hundar inte tillräckligt lika människan. För att få fram läkemedel och vacciner mot dessa sjukdomar krävs försök på apor.

https://djurforsok.info/1011.html

Krav från myndigheter

Vissa biverkningar av ett läkemedel dyker bara upp i en typ av djurslag. Därför ska läkemedel testas på minst två olika djurslag innan de får användas på människa.